Image alt

Bala Yerel Eylem Grubu  işleyişinde kullanılan satın alma, ÖTP, YUP, Eylem Planı,Finansal Plan , Araç takip,evrak takip,personel maaş,gelir ve giderlerin tutulması ve bir sistemde toplanması için gerekli olan otomasyon sistemi ve  Bala YEG  satın alım duyuruları , faaliyetlerinin ve bilgilendirmelerinin yayınlanması için otomasyon sistemine entegre internet sitesi alımı. 

TEKLİFE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

 1. Teklif sunacak potansiyel tedarikçi, bu alıma konu olan ve teklif davet mektubu ve eklerinde yer alan özel ve genel şartların tamamını kayıtsız şartsız kabul eder. Teklif verenin kendi satış koşulları ve alternatif çözümleri bu alım çerçevesinde geçersizdir.
 2. Bu davet konusu …Bala Yerel Eylem Grubu Derneği Otomasyon Sistemi ve Entegre İnternet Sitesi alımının tamamı için fiyat verilmesi, Teknik Şartnamede yer alan her bir kalem için birim ve toplam fiyatların teklifte belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Bu alım kapsamındaki uygun teklifin seçiminde genel uygulama olarak, her bir kalem için yapılan teklifler değil, teklifin genel toplamı dikkate alınacaktır. Ancak fiyat dışındaki unsurlar da seçim aşamasında değerlendirilecektir.
 3. Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak, ithal mallar için gümrük vergileri hariç olarak verilmelidir. Teklifin KDV ve tüm vergiler hariç olarak verildiği de hususi olarak belirtilmelidir. Ayrıca fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır. Tekliflerin fiyatlandırılmasında vergiler ile ilgili hususlarda Maliye Bakanlığının Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğlerindeki esaslar dikkate alınmalıdır. Tekliflerde belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.
 4. Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.
 5. Teklifteki hesaplama işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.
 6. Teklifin, teknik şartnamede belirtilen özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur.
 7. Teklifte her bir kalemin marka ve modeli mutlaka belirtilmelidir.
 8. Teklif kapsamında sunulacak (varsa) makine ekipman ve her türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.
 9. Teklif, 26.05.2021  tarihine kadar geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır Teklifte, teknik şartnamede yer alan her bir kalemin menşei yazılı olarak belirtilmelidir. Menşeler, TKDK web sayfasında (www.tkdk.gov.tr ) yayınlanan “Teklif Alma Kuralları”nda belirtilen menşe kurallarına kesinlikle uygun olmalıdır. Eğer teklif kabul edilirse menşe ile ilgili belgeler malın teslim aşamasında teslim edilmelidir.
 10. (Varsa) Makine-ekipmanlara ilişkin bakım, garanti koşulları ve süreleri, teknik şartnameye uygun olarak teklifte belirtilmelidir.
 11. Aşağıdaki belgeler Teklif ekinde mutlaka sunulmalıdır.
  • Teklif davet mektubunun potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Teknik şartnamenin potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların TC kimlik no, tüzel kişi ortaklarda vergi no ve ortakların hisse oranları belirtilmelidir),
  • Potansiyel tedarikçi; Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti”,
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”
  • Potansiyel tedarikçi; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Faaliyet belgesi veya Faaliyet alanını gösteren Belge”,
  • Potansiyel tedarikçi; Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Üye ise, Esnaf ve sanatkârlar odasından güncel “Mesleki faaliyet Belgesi”,
  • Potansiyel tedarikçi; Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise, bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi
  • Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli Faaliyet Belgesi
 12.  Teklifin ilgili yerleri imzalanmış/kaşelenmiş ve imzalanmamış her sayfası paraflanmış olmalıdır.
 13. Bu teklif davet mektubu kapsamında gönderilen tüm tekliflerin mülkiyet hakkı tarafımıza ait olup verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.
 14. Teslim/kurulum, ödeme ve diğer tüm koşullar teklifin seçilmesi durumunda yapılacak alım sözleşmesinde belirlenecektir.
 15. Teklifler TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr) adresinde yayımlanan “Teklif Alma Kuralları Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu davet mektubunda belirtilmeyen hususlarda da aynı rehberdeki kurallar ve koşullar geçerli olup, bu çerçevede teklif hazırlanmalıdır.
 16. Teklif 26.04.2021 günü saat 14:00 kadar davet mektubunda belirtilen adreste olacak şekilde elden veya kargo aracılığı ile veya posta ile zarf içerisinde teslim edilecektir. Teklif faks veya e-posta yoluyla da gönderebilir ancak, imzalı kaşeli orijinallerini son teklif verme tarihinden önce tarafıma teslim edilmek zorundadırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

TEKNİK ŞARTNAME

MAL, HİZMET veya İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sıra No Mal, Hizmet veya Yapım İşi Adı Teknik Özellikler/İşin Tanımı Birim Miktar
1 Yazılım alımı Otomasyon sistemi PHP veya C# dillerinden birinde kodlanmalı ve HTML5 ve CSS3 standartlarına uygun bir şekilde tasarlanmalıdır.
Mobil uyumlu (responsive) tasarım olmalıdır
En az 1 yıl boyunca ücretsiz teknik destek sağlanmalıdır
En az 1 yıl boyunca ücretsiz alan adı (domain) ve barındırma (hosting) ücreti hizmeti verilmelidir.

Dernek idari süreçlerinin yönetimi için aşağıda yer alan modüller sistemde yer almalıdır:
– Kurumsal İşlemler Modülü
– Maaş Modülü
– Personel Modülü (Özlük, İzin dahil)
– Evrak Yönetim Modülü
– Taşınır Yönetim Modülü
– Araç Takip Modülü
– Üye Takip ve Aidat Takip Modülü
– Satın Alım İşlemleri Takip ve Yönetim Modülü (TKDK prosedürlerine uygun olmalı ve teklif/teknik şartname işlemleri yapılabilmelidir)
– Mali İşlemler (Banka Hesap ve Varlıklara İlişkin) Takip ve Yönetim Modülü
– Kira Takip Modülü
– Harcırah Takip Modülü

Dernek proje yönetim süreçlerine ilişkin aşağıda yer alan modüller sistemde yer almalıdır:
– Finansal Plan Takip ve Yönetimi Modülü
– Eylem Planı Takip ve Yönetimi Modülü
– Uygulama Planı Takip ve Yönetimi Modülü
– Faaliyet Takip ve Yönetimi Modülü
– Ödeme Talep Paketi Takip ve Yönetimi Modülü

Dernek otomasyon sistemi mevcut web sitemizle uyumlu ve entegre çalışabilmelidir. Bu kapsamda Web Sitesi Yönetim Modülü sistemde yer almalıdır.

Adet 1

Her ürün için gerekli Bakım Şartları, Kullanım Kılavuzunda veya ayrıca verilen Bakım Klavuzunda belirtilecektir. Gerekli bakımın periyodu, kimin tarafından nasıl yapacağı klavuzlarda belirtilecektir. Servisin yapması gereken bakımlar ve arıza onarımı hizmeti tedarikçi firmanın teknik servisi tarafından verilecektir.

Ürünlere ait Türkçe kullanım kılavuzları tedarikçi firma tarafından verilecektir.
Bala Yerel Eylem Grubu Derneği Otomasyon Sistemi için  1 yıl süreli ücretsiz teknik destek. 1 yıl süreli ücretsiz alan adı (domain) ve barındırma (hosting) ücret ihizmeti.
 Entegre İnternet Sites için tedarikçi firma tarafından  En az 1 yıl boyunca ücretsiz teknik destek imkanı • En az 1 yıl boyunca ücretsiz alan adı (domain) ve barındırma (hosting) ücreti hizmeti

.

BU SATIN ALMA İLANI İÇİN TEKLİF GÖNDERİN

İşleme Başla